GDPR

Článok I – Úvodné ustanovenia

   1. Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:
    • Double p s.r.o. IČO: 31384641, so sídlom Pestovateľská 3, Bratislava 821 04
    • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP
     adresa, cookies.
   2. Prevádzkovateľ e-shopu www.tvojefoto.sk ako správca Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania
    Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Účastníka súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.
   3. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:
    • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
    • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)
   4. Účastník je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.
   5. Účelom predaja tovaru a služieb koncovému zákazníkovi. V súvislosti s vyššie uvedeným dochádza k spracúvaniu Osobných
    údajov v rozsahu v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou produktov alebo služieb Prevádzkovateľa

 

Článok II – Účely a doby spracovania Osobných údajov

   1. Prevádzkovateľ spracováva Osobné údaje pre nasledujúce účely:
    • Plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb – osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní
     o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania
     zmluvného vzťahu.
    • Marketingové akcie – na účely splnenia marketingovej akcie, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry,
     atď. Doba spracovania: po dobu marketingovej akcie.
   2. Dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii,
    súdom, a pod.):
 • Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných
  dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje ďalej
  spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi
  Prevádzkovateľom a Účastníkom;

 

Článok III – Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

   1. Pokiaľ Účastník neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.
   2. Po uplynutí lehôt uvedených v článku II. Prevádzkovateľ Osobné údaje vymaže alebo anonymizuje.
   3. Účastník je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje. Za správnosť, presnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov je zodpovedný Účastník. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých údajov nenesie zodpovednosť.
   4. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu.
   5. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať osobné údaje Účastníka tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka, služby zákazníckej podpory, vybavovanie reklamácií.
   6. Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

Článok IV – Práva Účastníka súvisiace so spracovaním

   1. Práva Účastníka v súvislosti s ochranou osobných údajov:
    1. požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho Osobným údajom;
    2. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
    3. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
    4. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
    5. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
    6. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
    7. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
    8. právo na odvolanie súhlasu.
   2. Účastník môže svoje práva podľa ods. 1 tohto článku uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adrese info@tvojefoto.sk
   3. Ak uplatní Účastník právo podľa tohto článku, je Prevádzkovateľ povinný odpovedať do 30 dní od prijatia žiadosti Prevádzkovateľom.

 

Článok V – Záverečné ustanovenia

   1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.
   2. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
   3. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 25.05. 2018.