Obchodné podmienky

poskytovania služieb alebo dodania tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.tvojefoto.sk

Článok I – Základné ustanovenia

   1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo a kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“), uzatvorenej medzi Dodávateľom a objednávateľom na diaľku prostredníctvom internetovej stránky www.tvojefoto.sk (ďalej len „internetový obchod“).
   2. Dodávateľom je obchodná spoločnosť DOUBLE P., spol. s r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 31 384 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 8000/B (ďalej len „Dodávateľ“), ktorá ponúka služby a tovar prostredníctvom internetového obchodu.
   3. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala Dodávateľovi objednávku prostredníctvom internetového obchodu, prípadne e-mailom, faxom, telefonicky alebo poštou (ďalej len „objednávateľ“).

 

Článok II – Objednávka

   1. Objednávateľ si objednáva služby alebo tovar ponúkaný Dodávateľom v internetovom obchode na základe objednávky, ktorá musí obsahovať tieto náležitosti (ďalej len „objednávka“):
    1. identifikácia objednávateľa, t.j. jeho obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
    2. presné označenie služby alebo tovaru ponúkaného v internetovom obchode, alebo popis služby, resp. tovaru, ktoré má Dodávateľ objednávateľovi dodať;
    3. rozsah objednávaných služieb alebo tovaru;
    4. spôsob dodania služieb alebo tovaru;
    5. adresa miesta dodania služieb alebo tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že služby a tovar majú byť dodané na adresu sídla/bydliska objednávateľa);
    6. čas dodania služieb alebo tovaru;
    7. označenie osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaných služieb alebo tovaru;
    8. spôsob platby.
   2. Objednávka, ktorú Dodávateľ prevezme, je považovaná za doručený návrh na uzatvorenie zmluvy. Najneskôr do dvadsiatich štyroch (24) hodín (v pracovných dňoch) odo dňa prevzatia objednávky sa Dodávateľ spojí s objednávateľom, overí náležitosti objednávky a možnosti jej uskutočnenia a prípadne vyzve objednávateľa k odstráneniu nedostatkov objednávky, k jej spresneniu alebo doplneniu.
   3. Zmluva je uzatvorená momentom prijatia objednávky, resp. zmenenej objednávky Dodávateľom, pričom Dodávateľ potvrdí objednávateľovi takéto prijatie objednávky telefonicky alebo e-mailom.
   4. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za kvalitu objednávateľom dodaných fotografií, obrazových predlôh, ani za vhodnosť ich použitia. Na prípadnú nevhodnosť týchto podkladov je objednávateľ upozorní prostredníctvom editoru po nahratí a úprave fotografie pri vytváraní objednávky.
   5. Objednávateľ zaslaním fotografií alebo iných obrazových predlôh vyhlasuje, že v zmysle autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.) je oprávnený s týmito podkladmi nakladať.
   6. Dodávateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
    1. ak objednávateľ na výzvu Dodávateľa neodstráni nedostatky objednávky, resp. ju nespresní alebo nedoplní;
    2. ak podklady dodané objednávateľom, na základe ktorých majú byť dodané služby alebo tovar, nezodpovedajú minimálnym technickým požiadavkám určených Dodávateľom na jeho výrobu alebo obsahujú fotografie alebo iné obrázkové predlohy, ktorých zverejňovanie je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;
    3. ak nie je dočasne z prevádzkových, alebo technických dôvodov možné v internetovom obchode ponúkané služby a tovar dodať.
   7. Objednávateľ má právo stornovať – zrušiť (telefonicky alebo e-mailom) objednávku bez udania dôvodu až do doby jej prijatia Dodávateľom.

 

Článok III – Dodacie lehoty

   1. Dodacie lehoty sú pre dodanie jednotlivých druhov ponúkaných služieb alebo tovarov rôzne, a to v závislosti od náročnosti ich vyhotovenia alebo uskutočnenia. Záväzný termín dodávky služieb alebo tovaru bude odberateľovi oznámený pri prijatí objednávky.
   2. Vo všeobecnosti je termín dodávky služieb alebo tovaru od dvoch (2) do štyroch (4) pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, čo bude bez zbytočného odkladu objednávateľovi oznámené telefonicky alebo e-mailom.

 

Článok IV – Cena, platobné podmienky a preprava

   1. Cena služieb a tovarov je stanovená podľa cenníka Dodávateľa zverejneného na stránke internetového obchodu. Cena za dodanie služby alebo tovaru podľa individuálnych požiadaviek odberateľa bude stanovená na základe výpočtu v závislosti od spôsobu vyhotovenia, použitého materiálu alebo náročnosti vyhotovenia, či inštalácie. Cena je vždy uvádzaná s DPH, ak nie je uvedené inak.
   2. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny zverejnenej ceny služieb alebo tovarov v nadväznosti na zmenu ceny zo strany subdodávateľov, výrobcov, dovozcov a pod. Aktuálnu cena služby alebo tovaru oznámi Dodávateľ objednávateľovi vždy pri prijatí objednávky. Objednávateľ je oprávnený objednávku stornovať v prípade, že so zmenenou cenou nesúhlasí.
   3. Objednávateľ uhrádza platbu za služby alebo tovar v hotovosti, dobierkou, platbou kartou cez CardPay, ktorý bude objednávateľovi oznámený na základe Dodávateľom vystavenej faktúry.
   4. Objednávateľ si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru, a to:
    1. osobným odberom,
    2. kuriérom (zasielateľskou službou) – cena je stanovená podľa platného cenníka vybranej kuriérskej spoločnosti,
   5. Výška nákladov spojených s dodaním služieb alebo tovaru bude objednávateľovi oznámená pri prijatí objednávky.

 

Článok V – Prevzatie tovaru

   1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom čase na adrese uvedenej na objednávke.
   2. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodaného tovaru. Pokiaľ je dodaný tovar viditeľne poškodený alebo zničený, objednávateľ je povinný tovar neprevziať a bezodkladne kontaktovať Dodávateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode.
   3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením úplnej ceny a ďalších peňažných plnení dohodnutých s Dodávateľom. Do doby prechodu vlastníckych práv z Dodávateľa na objednávateľa, ktorý už má tovar v držbe, má objednávateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar Dodávateľa.
   4.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme tovar, alebo keď tak neurobí v dohodnutom čase, tak v čase keď mu Dodávateľ umožni s tovarom nakladať, ale objednávateľ tovar neprevezme.

 

Článok VI – Odstúpenie od zmluvy

   1. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, zmluvných strán a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Dodávateľa na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí objednávateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od zmluvy podpísaná Objednávateľom. Tovar zaslaný Dodávateľovi vo forme dobierky nie je predávajúci povinný prijať.
   2. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností, Dodávateľ prevezme tovar späť a do pätnástich (15) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti cenu zaplatenú za tovar alebo jej časť objednávateľovi. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje od počiatku.
   3. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek objednávateľa alebo určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
   4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
    1. sa tovar už prestal vyrábať,
    2. dovozca zmenil cenu dodávaného tovaru,
    3. cena tovaru oznámená objednávateľovi bola preukázateľne nesprávna.

 

Článok VII – Záruka

   1. Na dodávaný tovar je objednávateľovi poskytnutá záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Ku každému tovaru zakúpenému u Dodávateľa bude pri jeho dodaní objednávateľovi priložený doklad o zaplatení, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
   2. V prípade reklamácie je objednávateľ povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že daný tovar má vady a uviesť, akým spôsobom sa vady prejavujú.
   3. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť Dodávateľovi reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, resp. dokladu o zaplatení.
   4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany objednávateľa alebo osoby, ktorá objednávateľovi montáž vykonala. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

   1. Objednávateľ zaslaním objednávky Dodávateľovi vyhlasuje, že v zmysle § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z súhlasí, aby Dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Dodávateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov objednávateľa. Dodávateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov objednávateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Dodávateľ sa zaväzuje nesprístupniť bez predchádzajúceho výslovného súhlasu objednávateľa tretím osobám jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola Dodávateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.
   2. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a bližšie neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia najmä Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.), Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).
   3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej podľa nich.
   4. Objednávateľ vyhlasuje, že pred zaslaním objednávky Dodávateľovi sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Dodávateľa a vyjadruje s nimi súhlas.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 15. 6. 2012.