Záruka

vyňaté z VOP www.tvojefoto.sk

  1. Na dodávaný tovar je objednávateľovi poskytnutá záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Ku každému tovaru zakúpenému u Dodávateľa bude pri jeho dodaní objednávateľovi priložený doklad o zaplatení, ktorý slúži zároveň ako záručný list.
  2. V prípade reklamácie je objednávateľ povinný písomne oznámiť Dodávateľovi, že daný tovar má vady a uviesť, akým spôsobom sa vady prejavujú.
  3. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť Dodávateľovi reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane záručného listu, resp. dokladu o zaplatení.
  4. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k vade došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany objednávateľa alebo osoby, ktorá objednávateľovi montáž vykonala. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.